BZK Begroting OLE 2022-2025

Geachte mevrouw Francis,
Bij brief van 17 december 2021 heeft het College financieel toezicht (Cft) de door u vastgestelde meerjarenbegroting 2022-2025 doorgezonden, alsmede het eerder gegeven advies (kenmerk Cft 2021000156). Op grond van artikel 19, eerste lid Wet financiën openbare lichamen BES (Wet FinBES) behoeft deze begroting de goedkeuring van de minister van BZK.