Caribbean Netherlands’ unused labour potential at 3.4 thousand people

In 2020, there were 2.8 thousand people aged 15 to 74 years on Bonaire who belonged to the so-called unused labour potential. On St Eustatius, the unused labour potential comprised 290 people and on Saba 330. This is evident from the Labour Force Survey Caribbean Netherlands (LFS-CN) 2020, conducted by Statistics Netherlands (CBS).

The unused labour potential consists of the unemployed, semi-unemployed and underemployed part-time workers. The unemployed do not have a paid job, have looked for work recently and are immediately available. Semi-unemployed people do not have a paid job but have either not looked for work recently or are not immediately available. Together, the unemployed and semi-unemployed constitute the unemployed labour potential. The underemployed part-time workers, who want to work more hours and are immediately available, form the unused labour potential in employment.

Last year, Saba had the largest share of unused labour potential (22 percent) of all three islands, relative to the population aged 15 to 74 years; shares were lower on Bonaire and St Eustatius. The underemployed part-time workers account for a significant share of the untapped labour potential. On Saba, this share stood at 66 percent, while on Bonaire it was just under 60 percent and on St Eustatius almost half.

Relatively young unused labour potential

The unused labour potential on all three islands concerns relatively young people, especially the unemployed. On Saba, for example, 50 percent of the unemployed labour potential were 15 to 24 years old, while this age group constitutes 13 percent of the population aged 15 to 74 years. On St Eustatius, this group also accounts for 13 percent of the population. On this island, 22 percent of the unused labour potential consists of 15 to 24-year-olds. The smallest relative share of young people in the unused labour potential is seen on Bonaire.

Unused labour potential relatively lower educated

People in the untapped labour potential are relatively likely to have a low education level. On Bonaire, this was particularly the case among the unused labour potential in employment (i.e. the underemployed part-timers): 57 percent were lower educated, versus 50 percent of the total population aged 15 to 74 years. 

On Saba, however, it was the unemployed group who were relatively often low-skilled: 46 percent, against 40 percent of the total population.

People in the unused labour potential on Bonaire and St Eustatius were more likely to have a diploma in general education compared to all 15 to 74-year-olds on these islands. The underemployed part-timers on Bonaire were also relatively likely to hold qualifications in design, languages, art and history or in engineering, manufacturing and construction. The unemployed labour potential on Bonaire and Saba had relatively often graduated in service education.
 

Untapped labour potential relatively often not born in the Caribbean Netherlands

People in the unused labour potential on the three islands were relatively often not locally born. Compared to all 15 to 74-year-olds, they were more likely to be born in other areas of South and Central America in particular. On Saba, a relatively large part of the unemployed labour potential were born on Aruba, Curaçao and St Maarten.
 

Onbenut arbeidspotentieel Caribisch Nederland omvat 3,4 duizend mensen

In 2020 behoorden 2,8 duizend mensen van 15 tot 75 jaar op Bonaire tot het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel. Op St. Eustatius bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 290 en op Saba uit 330 personen. Dit blijkt uit het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN) 2020 van het CBS.

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijders. Werklozen hebben geen betaald werk, hebben recent naar werk gezocht en zijn hiervoor direct beschikbaar. Semiwerklozen hebben geen betaald werk en hebben óf niet recent gezocht naar werk, óf zijn niet direct beschikbaar. De werklozen en semiwerklozen vormen samen het onbenut arbeidspotentieel zonder werk. De onderbenutte deeltijders, die meer uren willen werken en hiervoor direct beschikbaar zijn, vormen het onbenut arbeidspotentieel met werk.

Saba had in 2020, afgezet tegen het aantal inwoners van 15 tot 75 jaar, het grootste percentage onbenut arbeidspotentieel (22 procent) van de drie eilanden. Voor Bonaire en St. Eustatius waren die percentages lager. Onderbenutte deeltijders vormden een aanzienlijk deel van het onbenut arbeidspotentieel. Op Saba was dat 66 procent, op Bonaire net geen 60 procent en op St. Eustatius bijna de helft.

Onbenut arbeidspotentieel relatief jong

Het onbenut arbeidspotentieel op de drie eilanden is relatief jong. Dat geldt zeker voor het arbeidspotentieel zonder werk. Op Saba was bijvoorbeeld 50 procent van het onbenut arbeidspotentieel zonder werk 15 tot 25 jaar, terwijl deze leeftijdsgroep 13 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar uitmaakt. Op St. Eustatius is het aandeel van deze groep jongeren in de bevolking ook 13 procent. Daar maakten de 15- tot 25-jarigen 22 procent uit van het onbenut arbeidspotentieel. Op Bonaire was het percentage jongeren onder het onbenut potentieel het kleinst van de drie eilanden.

Onbenut arbeidspotentieel relatief laag opgeleid

Het onbenut arbeidspotentieel is relatief vaak laag opgeleid. Op Bonaire was vooral het onbenut arbeidspotentieel met werk (de onderbenutte deeltijders) laag opgeleid; 57 procent, terwijl dat voor de hele bevolking van 15 tot 75 jaar 50 procent is. Op Saba was juist het onbenut potentieel zonder werk relatief vaak laag opgeleid: 46 procent tegen 40 procent van de gehele bevolking.

De mensen in het onbenut arbeidspotentieel op Bonaire en St. Eustatius hadden vaker dan alle 15- tot 75-jarigen op deze eilanden een diploma in een algemene onderwijsrichting. De onderbenutte deeltijders op Bonaire hadden ook relatief vaak een diploma in vormgeving, talen, kunst en geschiedenis of in techniek, industrie en bouwkunde. Het niet-werkende onbenut arbeidspotentieel op Bonaire en Saba had relatief vaak een diploma in de onderwijsrichting dienstverlening.

Onbenut arbeidspotentieel relatief vaak niet geboren op Caribisch Nederland

Het onbenut arbeidspotentieel op de drie eilanden is relatief vaak niet geboren op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Afgezet tegen alle 15- tot 75-jarigen zijn ze vooral vaker geboren in overig Zuid- en Midden-Amerika. Op Saba is een relatief groot deel van het onbenut arbeidspotentieel zonder werk geboren op Aruba, Curaçao en Sint Maarten.