Start application allowance for school supplies SZW

In the Caribbean Netherlands, parents of school-going children can qualify again for a contribution towards the costs of school supplies such as uniforms, shoes and stationery. For children who are going to secondary school (after the coming summer holidays), parents can contact the RCN-unit SZW for the allowance.

Bonaire

Families on Bonaire with one child in secondary education and with an income up to $ 1,254 net per month can qualify for this support. If they have two children, the collective income may not exceed $1,380 net per month. With 3 or more children, the income limit is $1,505.

It is possible to submit an application by e-mail or in person during the special consultation hours: on 7, 8, and 9 June between 15.00 and 20.00 hours at the old administrative office in Rincon, on 14, 16 and 17 June between 15.00 and 20.00 hours at Avanti Antriol and from the 20th of June and in July from Monday to Wednesday between 1 pm and 4 pm at the Social Affairs office (SZW) in Kralendijk. If a parent or guardian cannot come by during the aforementioned hours and if they cannot submit an application digitally, an appointment can be made via e-mail (onderstand@rijksdienstcn.com) or via WhatsApp (+599 781 0343).

 

Saba and St. Eustatius

On Saba the income limit is $ 1,495 net per month per household with one child and on St. Eustatius it is $ 1,518 net per month. Here too, an application can be submitted with a higher income if there are more children in the family. On both islands, parents and caregivers can go to the SZW office from Monday to Thursday during the morning hours, to submit an application.


 

Required documents

The application form can be retrieved on www.rijksdienstcn.com below ‘Social Affairs’. In addition, applicants must provide a valid ID card, pay slips and bank statements from the past two months. If the applicant has a partner who is part of the same household, these documents must also be supplied from him or her. Furthermore, it must be demonstrated that the child is attending secondary school by means of proof of enrollment, or the latest report from primary school. A guardian or caregiver  must also provide a decision showing that he or she is the legal caregiver.

 

Children in primary education

Parents of children attending primary school can contact the Public Entity of their island for the conditions and necessary documents. In Bonaire, OLB will also be present during the special consultation hours in Rincon and Antriol. It is then possible to submit an application for children in secondary education and for children in primary education during one moment of contact.

More information about the School Supplies campaign of 2022 can be found on www.rijksdienstcn.com

Start aanvraag tegemoetkoming schoolbenodigdheden SZW

Ook dit jaar kunnen ouders van schoolgaande kinderen in Caribisch Nederland in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden zoals uniformen, schoenen en schrijfwaar. Voor kinderen die (na de komende zomervakantie) naar de middelbare school gaan, kunnen de ouders hiervoor terecht bij de SZW-unit van RCN.


 

Bonaire

Gezinnen op Bonaire met één kind op de middelbare school en met een inkomen tot $1.254 netto per maand kunnen in aanmerking komen voor deze steun. Bij twee kinderen mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan $1.380 netto per maand. Bij 3 of meer kinderen is de inkomensgrens $1.505. Het is mogelijk om per e-mail een aanvraag in te dienen of persoonlijk tijdens de speciale spreekuren: op 7, 8 en 9 juni tussen 15.00 en 20.00 uur in oude bestuurskantoor van Rincon, op 14,16 en 17 juni tussen 15.00 en 20.00 uur in Avanti Antriol en vanaf 20 juni en de hele maand juli van maandag tot en met woensdag tussen 13.00 en 16.00 bij het SZW-kantoor in Playa. Indien een ouder of verzorger niet op bovengenoemde speekuren langs kan komen en ook niet digitaal een aanvraag kan indienen, kan er een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres onderstand@rijksdienstcn.com of via WhatsApp +599 781 0343.

Saba en Sint Eustatius
Op Saba is de inkomensgrens $1.495 netto per maand per huishouden met één kind in het middelbaar onderwijs en op Sint Eustatius is dit $1.518 netto per maand. Ook hier kan er bij meer kinderen een aanvraag worden ingediend met een hoger inkomen. Op beide eilanden kunnen ouders en verzorgers van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren bij het SZW kantoor terecht om een aanvraag in te dienen.

Benodigde documenten
Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’. Daarnaast moeten de aanvragers een (kopie van een) geldige sédula, loonstroken en bankafschriften van de afgelopen twee maanden aanleveren. Indien de aanvrager een partner heeft die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, moeten deze documenten ook van hem of haar worden aangeleverd. Verder moet aangetoond worden dat het kind naar de middelbare school gaat door middel van een bewijs van inschrijving, of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of verzorger moet ook een beschikking laten zien waaruit blijkt dat hij of zij de wettelijke verzorger is.

Kinderen in het basisonderwijs
Ouders van kinderen die naar het basisonderwijs gaan, kunnen voor de voorwaarden en benodigde documenten contact opnemen met het Openbaar Lichaam van hun eiland. Op Bonaire zal het OLB in Rincon en Antriol ook aanwezig tijdens de speciale spreekuren. Het is dan dus mogelijk om tijdens één contactmoment een aanvraag in te dienen voor kinderen in het middelbaar onderwijs en voor kinderen in het basisonderwijs.

Meer informatie over de Schoolbenodigdheden campagne van 2022 is te lezen op www.rijksdienstcn.com.