Increase of supplements social relief and child benefit as of 1 July 2022

On the 9th of June 2022, the ministerial regulation will be published containing the new amounts for child benefit and assistance that the RCN-unit SZW will provide as of the 1st of July. As a result, families with children and those entitled to social relief who live independently will receive a higher amount as of July.

In the coming years, the legal minimum wage will increase towards the benchmark for the social minimum, with the social relief growing along with it. For single persons and couples that live on their own, the social relief is not yet in the desired proportion in relation to the legal minimum wage. Therefore, as of the 1st of  July 2022, both the supplement for independent living and the supplement for joint households that receive social relief will be increased to USD 109 per two weeks on Bonaire, USD 132 on Sint Eustatius and USD 130 per two weeks on Saba. With this, the amount of the social relief will be 62.5% of the legal minimum wage for single persons and 85% of the minimum wage for couples that live independently.

Child benefit

Also the child benefit will be increased again as of the 1st of  July 2022 by USD 10 to USD 99 per month on Bonaire, Saba and Sint Eustatius. With this, the amount of child benefit in the Caribbean Netherlands is at an equivalent level compared to the average amount of child benefit in the European Netherlands. On the 1st of January 2023, another USD 10 increase will follow.

Verhoging toeslagen onderstand en kinderbijslag per 1 juli 2022

Op 9 juni 2022 wordt de ministeriële regeling gepubliceerd met de nieuwe bedragen voor de kinderbijslag en onderstand die de RCN-unit SZW vanaf 1 juli zal verstrekken. Hiermee krijgen gezinnen met kinderen en onderstandsgerechtigden die zelfstandig wonen vanaf juli een hoger bedrag.

De komende jaren zal het wettelijk minimumloon naar het ijkpunt voor het sociaal minimum toegroeien, waarbij de onderstand meegroeit. Voor alleenstaanden en paren die zelfstandig wonen staat de onderstand nog niet in de gewenste verhouding ten opzichte van het wettelijk minimumloon. Daarom wordt zowel de toeslag zelfstandig wonen als de toeslag gezamenlijke huishouding in de onderstand per 1 juli 2022 verhoogd naar 109 USD per twee weken op Bonaire, 132 USD op Sint Eustatius en naar 130 USD per twee weken op Saba. Hiermee komt de hoogte van de onderstand uit op 62,5% van het wettelijk minimumloon voor alleenstaanden en 85% van het minimumloon voor paren die zelfstandig wonen.

Kinderbijslag

Ook de kinderbijslag wordt per 1 juli 2022 opnieuw verhoogd met 10 USD tot 99 USD per maand op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hiermee is het bedrag aan kinderbijslag in Caribisch Nederland op een gelijkwaardig niveau ten opzichte van het gemiddelde bedrag aan kinderbijslag in Europees Nederland. Op 1 januari 2023 volgt nog een verhoging met 10 USD.