More buying power for Caribbean Dutch residents in 2019

In 2019, the purchasing power of the Caribbean Dutch population increased compared to the previous year. This was mainly due to the increases in wages, child benefit, the statutory minimum wage and benefits. On St Eustatius and Saba, residents benefited from a median increase of 4.9 percent relative to 2018, on Bonaire this was 3.9 percent. Benefit recipients and single-parent families gained the most. Statistics Netherlands (CBS) reports this based on newly released figures.

From 2012 to 2017 inclusive, the median purchasing power in the Caribbean Netherlands rose each consecutive year. In 2018, average price levels on Bonaire and Saba increased more rapidly than incomes on these islands, which lowered the purchasing power. In 2019, a number of steps were taken to improve livelihood security, boosting spending power for residents on all three islands. For example, the reduction in employer premiums for employee insurance allowed for wage increases. Benefits and the statutory minimum wage were raised as well. 

The median purchasing power of persons living in households mainly depending on income from employment improved the most on St Eustatius at 4.8 percent. A median increase of 4.8 percent in 2019 means that half of the population saw their spending power rise by at least 4.8 percent and the other half by less than 4.8 percent. Persons on Bonaire living in households that were mainly dependent on benefits experienced the highest purchasing power growth, i.e. 7.2 percent. One in five persons in these households suffered a loss of purchasing power.
 

Image: CBS

Highest purchasing power gain among households with children


On all three islands, the median purchasing power rose for all types of households. Due to the raised child benefit, the purchasing power increased particularly strongly among persons in households with underage children, especially for persons in single-parent families, namely 8.2 percent on Bonaire, 7.4 percent on St Eustatius and 9.4 percent on Saba. For less than one in three persons living in single-parent families, spending power declined.
 

Image: CBS

Young people benefit most

On all three islands, the purchasing power rose across all age groups. For persons up to age 40, the increase amounted to 4.8 percent, 5.9 percent and 7.0 percent on Bonaire, St Eustatius and Saba respectively. These people are still in the process of building their careers. The households they belong to often include children. These persons benefited from the wage increase as well as the child benefit increase.
 

Image: CBS

Sharpest spending power increase for low-income households on Bonaire

In 2019, spending power rose across all income groups. On Bonaire and St Eustatius, the median purchasing power improved the most for persons in households in the lowest-income quartile, with increases of 7.0 and 5.4 percent respectively. On St Eustatius, an increase was seen among households in the highest-income quartile at 5.3 percent.

Image: ©CBS / CBS

Source

StatLine - Caribbean NL; purchasing power development persons in private households
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83551ENG/table?dl=37D92


Explanation 


Purchasing power development

Purchasing power developments per person are calculated as year-on-year percentage changes in that person’s standardised disposable household income, adjusted for price changes. These percentage-based income changes are ranked from high to low, with the middle or median value reflecting the purchasing power development of that particular (sub)population. Personal (dynamic) purchasing power may fluctuate for all kinds of reasons. For example, a wage increase, a promotion, taking up of a (new) job, retirement. Furthermore, changes in household composition (e.g. a child moving out or a couple separating) may also result in income changes. All these changes are reflected in the dynamic purchasing power development.

Income groups

The mean standardised disposable income is calculated for each household member over 2018 and 2019. The classification into income quartile groups is based on these averages over 2018 and 2019. This is the so-called adjustment for regression-to-the-mean effects.

Improvement of livelihood security

In 2019, the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) initiated the structural reduction in employers' premiums for employee insurance. This allows employers to increase wages without increasing their wage costs. In 2019, the premiums fell from 18.3 to 13.4 percent. Depending on whether the employer paid pension contributions, this resulted in a wage increase of between 3.4 and 4.4 percent. Statutory minimum wages were raised by 5 percent and benefits such as the ‘Onderstand’ (income support), AOV (statutory pension) and AWW (widow, widower and orphan pension) were increased by an additional 5 percent on top of the annual indexation. 

Increase in child benefit

In 2019, child benefit was raised by more than 50 percent. On Bonaire, the monthly amount per child rose from 40 to 62 US dollars. On St Eustatius and Saba, the monthly amount went up from 42 to 64 US dollars per child.  
 

Verbeterde koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

De koopkracht van Caribische Nederlanders is in 2019 ten opzichte van dezelfde groep mensen in 2018 gestegen. De koopkracht verbeterde met name door de verhoging van de lonen, de kinderbijslag, het wettelijk minimumloon en uitkeringen. Op Sint Eustatius en Saba ging de bevolking er in doorsnee 4,9 procent op vooruit ten opzichte van 2018, op Bonaire was dit 3,9 procent. Uitkeringsontvangers en personen in eenoudergezinnen profiteerden het meest. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Van 2012 tot en met 2017 steeg de doorsnee koopkracht op Caribisch Nederland jaarlijks. In 2018 steeg het gemiddelde prijsniveau op Bonaire en Saba meer dan het inkomen op deze eilanden, waardoor de koopkracht daalde. In 2019 is er een aantal stappen gezet om de bestaanszekerheid te verbeteren, waardoor de mensen op alle drie de eilanden er in koopkracht op vooruit gingen. Zo maakte de verlaging van werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ruimte voor verhoging van de lonen. Ook werden de uitkeringen en het wettelijk minimumloon verhoogd. 

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit arbeid verbeterde met 4,8 procent het meest op Sint Eustatius. Een doorsnee koopkrachtverandering van 4,8 procent in 2019 houdt in dat de helft van de personen er 4,8 procent of meer in koopkracht op vooruit ging en de andere helft minder. Personen in huishoudens met vooral inkomen uit een uitkering gingen er op Bonaire het meest in koopkracht op vooruit, namelijk 7,2 procent. Eén op de vijf personen in deze huishoudens ging er in koopkracht op achteruit.
 

Image: ©CBS / CBS

Meeste koopkrachtwinst bij huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de koopkracht in doorsnee bij alle huishoudenstypen. Door de verhoging van de kinderbijslag steeg de koopkracht vooral bij personen in huishoudens met minderjarige kinderen. Voor personen in eenoudergezinnen was de stijging het grootst. Deze gingen er met respectievelijk 8,2 procent, 7,4 procent en 9,4 procent op vooruit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De koopkracht daalde bij minder dan een op de drie personen in eenoudergezinnen.
 

Image: ©CBS / CBS

Jonge mensen profiteren het meest

Op alle drie de eilanden steeg de koopkracht in alle leeftijdsgroepen. Bij personen tot 40 jaar steeg de koopkracht met respectievelijk 4,8 procent, 5,9 procent en 7,0 procent voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze mensen zijn nog volop aan de slag met de opbouw van hun carrière. Ook zijn er in de huishoudens waar zij deel van uitmaken vaker kinderen. Deze personen profiteerden van de loonsverhoging en van de verhoogde kinderbijslag.
 

Image: ©CBS / CBS

Sterkste koopkrachtstijging voor lage inkomens Bonaire

In alle inkomensgroepen was er in 2019 sprake van koopkrachtstijging. Op Bonaire en Sint Eustatius verbeterde de doorsnee koopkracht het meest bij personen in huishoudens in de laagste inkomensgroep, respectievelijk met 7,0 procent en 5,4 procent. Op Sint Eustatius steeg de koopkracht bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep met 5,3 procent.
 

Image: CBS

Bron

StatLine - Caribisch Nederland; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83551NED/table?dl=36C1A  

Uitleg


Koopkrachtontwikkeling

De ontwikkeling van de koopkracht van een persoon is berekend als de procentuele jaar-op-jaar verandering van het gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen gecorrigeerd voor de prijsverandering. Deze procentuele veranderingen worden van laag naar hoog gerangschikt en de middelste waarde – ofwel de doorsnee waarde of de mediane waarde – geeft dan uitdrukking aan de koopkrachtverandering van de desbetreffende (sub)populatie. De (dynamische) koopkracht kan door allerlei oorzaken veranderen. Het inkomen verandert bijvoorbeeld door een loonsverhoging, promotie, het aanvaarden van (ander) werk en pensionering. Ook wijzigingen in de huishoudenssamenstelling (een kind gaat het huis uit, partners gaan uit elkaar) leiden tot een inkomensverandering. In de dynamische koopkrachtontwikkeling zijn al deze veranderingen verdisconteerd.

Inkomensgroepen

Per persoon is het gemiddelde gestandaardiseerde besteedbaar inkomen van het huishouden over 2018 en 2019 berekend. De indeling van de inkomenskwartielgroepen is gebaseerd op deze gemiddelden over 2018 en 2019. Aldus wordt er gecorrigeerd voor regressie naar het gemiddelde. De inkomensgroepen zijn per eiland bepaald.

Verbeteren bestaanszekerheid

In 2019 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de structurele verlaging van de werkgeverspremies voor werknemersverzekeringen ingezet. Hierdoor kunnen werkgevers de lonen verhogen zonder dat hun loonkosten toenemen. In 2019 daalde de premies van 18,3 procent naar 13,4  procent. Afhankelijk van de werkgeversbijdrage pensioenpremies resulteerde dit in een loonsverhoging van tussen de 3,4 en 4,4 procent. De minimumlonen werden met 5 procent verhoogd en de uitkeringen Onderstand, AOV en AWW werden in 2019 naast de jaarlijkse indexering met 5 procent extra verhoogd. 

Verhoging kinderbijslag

In 2019 is de kinderbijslag met ruim 50 procent verhoogd. Op Bonaire steeg het maandelijkse bedrag per kind van 40 dollar naar 62 dollar. Op Sint Eustatius en Saba is het bedrag van 42 dollar verhoogd tot 64 dollar per maand per kind.