Minister Schouten invests in social workplace and service provision on St. Eustatius

Minister Carola Schouten, during her visit to St. Eustatius, promised to work structurally on increasing labour market opportunities for everyone and to strengthen the services around poverty and debts.

Tackling the problem of poverty and reducing the distance to the labour market are two of Minister Schouten's core tasks. During her first visit to St. Eustatius as Minister for Poverty Policy, Participation and Pensions, she took immediate action. At the request of Government Commissioner Alida Francis, she promised to make additional investments in job opportunities for people with a distance to the labour market. Together with the Public Entity, a pilot will be launched to open the first social workplace on the island.

Minister Schouten: "Too many people are still unfairly excluded because of a labour disability, while they would like to and can add great value on the labour market. That is why we are going to use the pilot to give people with a distance to the labour market the opportunity to participate to the best of their ability."

Strengthening services

During the discussions with the Island Council, the representative of the Central Dialogue St. Eustatius and discussions with residents during the visits to the out-of-school care facilities and the New Challenges Foundation, the issue of poverty on the island was also frequently mentioned. Minister Schouten is taking steps to strengthen local service provision. For instance, there will be a budget for vocational training courses for two employees of the Public Entity for professional guidance of people living in poverty. They can also work on debt prevention.

The Minister also offered the Central Dialogue St. Eustatius, in which local government and social partners are united, extra support where needed. "The number of people living in poverty here is alarming. This requires a thorough and above all joint approach. It is important that national and local government reinforce each other. The wishes for this from the Central Dialogue will be discussed in the short-term."

Later this week, after completing her working visit to the entire Caribbean Netherlands, Minister Schouten will announce what further investments will be made on the islands in the short term.

Minister Schouten investeert in sociale werkplaats en dienstverlening Sint Eustatius

Minister Carola Schouten zegt tijdens haar bezoek aan Sint Eustatius toe om structureel te gaan werken aan meer kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen en om de dienstverlening rondom armoede en schulden te versterken.

Armoedeproblematiek aanpakken en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen, zijn twee van de kerntaken van minister Schouten. Tijdens haar eerste bezoek op Sint Eustatius als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen onderneemt zij dan ook direct actie. Ze zegt, op verzoek van regeringscommissaris Alida Francis, toe om extra te investeren in de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met het openbaar lichaam wordt er een pilot gestart om een eerste sociale werkplaats op het eiland te openen.

Minister Schouten: “Nog te veel mensen staan onterecht langs de kant vanwege een arbeidsbeperking, terwijl zij grote waarde willen en kunnen toevoegen op de arbeidsmarkt. Daarom gaan we met de pilot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans geven om naar vermogen mee te doen.”

Dienstverlening versterken

Tijdens de gesprekken met de Eilandsraad, de vertegenwoordiger van de Centraal Dialoog Sint Eustatius en gesprekken met inwoners tijdens de bezoeken aan de buitenschoolse opvang en de New Challenges Foundation, kwam ook de armoedeproblematiek op het eiland veelvuldig ter sprake. Minister Schouten zet stappen om de lokale dienstverlening daarop te versterken. Zo komt er budget voor beroepsgerichte opleidingstrajecten voor twee medewerkers van het openbaar lichaam voor professionele begeleiding van mensen die in armoede leven. Ook kunnen zij werken aan preventie rondom schulden.

Ook bood de minister de Centraal Dialoog Sint Eustatius, waarin lokale overheid en sociale partners verenigd zijn, aan om extra ondersteuning te bieden waar nodig. “Het aantal mensen dat in armoede leeft is hier schrikbarend hoog. Dat vraagt een gedegen en bovenal gezamenlijke aanpak. Daarbij is het belangrijk dat landelijk en lokaal bestuur elkaar versterken. De wensen hiervoor vanuit de Centraal Dialoog bespreken we op korte termijn.”

Minister Schouten maakt later deze week, na afronding van haar werkbezoek aan heel Caribisch Nederland, bekend welke verdere investeringen er op korte termijn worden gedaan op de eilanden.