Real estate tax assessments are coming

The Tax Office CN will send out the real estate tax assessments for 2021 this month.

Real estate tax is levied on owners of immovable properties such as a second home and company buildings on Bonaire, Saba, and Saint Eustatius. The property used by the owner as his or her main residence is exempt from real estate tax and is covered by the land tax. You can consult our website for other exemptions.

The real estate tax rate is 17.5%. This rate is applied to a calculated income of 4% of the value of the immovable property. This means that the actual tax rate is 0.7% of the value of the immovable property.

Example 1:

Value of house USD 200,000. An exemption of USD 70,000 applies. The taxes are calculated based on an amount of USD 130,000. General taxes: 0.7% real estate tax = USD 910. Surtax amount (only on Bonaire) USD 273. The overall taxes in this year amount to USD 1,183.

If the property concerns a hotel, the rate will be 10% and an effective tax rate of 0.4% is levied.

Example 2:

Value of hotel USD. 200,000. Hotel sector levy: 0.4% real estate tax = USD 800. Surtax amount (only on Bonaire) USD 240.  The overall taxes in this year amount to USD 1,040.

Surtax on Bonaire

The real estate tax rate is increased by a surcharge of 30% for immovable properties on Bonaire for the benefit of the Public Entity of Bonaire.

Paying your taxes

The real estate tax assessment form states how you can pay. The assessment must be paid as a lump sum. If this leads to difficulties, you can agree on a payment plan with the recipient of the Tax Office CN.

For more information, please visit our website:

https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting

Aanslagen vastgoedbelasting zijn onderweg

De Belastingdienst CN verstuurt deze maand de aanslagen vastgoedbelasting 2021.

Vastgoedbelasting wordt geheven van eigenaren  van onroerende zaken zoals een tweede woning en bedrijfspanden op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De door de eigenaar  als hoofdverblijf bewoonde  woning is vrijgesteld van vastgoedbelasting en valt onder de grondbelasting. Voor andere vrijstellingen kunt u onze website raadplegen.

Het belastingtarief van de vastgoedbelasting is 17,5% . Dit tarief wordt toegepast op een berekend voordeel van 4% van de waarde van de onroerende zaak. Effectief bedraagt de vastgoedbelasting daarmee  0,7% van de waarde van de onroerende zaak.

Voorbeeld 1:

Waarde woning USD 200.000. Er geldt een vrijstelling van USD 70.000. De belasting wordt berekend over USD 130.000. Heffing algemeen: 0,7% vastgoedbelasting = USD 910. Bedrag van de opcenten (alleen op Bonaire) USD 273,=. De totale heffing in dat jaar bedraagt USD 1.183.

Indien het een hotel betreft is het tarief 10% en wordt er effectief 0,4% vastgoedbelasting geheven.

Voorbeeld 2:

Waarde hotel USD. 200.000. Heffing hotelsector: 0,4% vastgoedbelasting = USD 800. Bedrag van de opcenten (alleen op Bonaire) USD 240.  De totale heffing in dat jaar bedraagt USD1.040.

Opcenten Bonaire

Voor onroerende zaken op Bonaire wordt de aanslag vastgoedbelasting verhoogd met 30% aan opcenten ten behoeve van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Betalen

Op het aanslagformulier  vastgoedbelasting staat vermeld hoe u kunt  betalen. De aanslag dient u in één keer te betalen. Als dat problemen oplevert kunt u bij de  ontvanger van de Belastingdienst CN een betalingsregeling  treffen.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:

https://www.belastingdienst-cn.nl/onderwerpen/vastgoedbelasting