Mediation Public Entity St. Eustatius successfully concluded

Prime Ministers of the former Netherlands Antilles, Maria Liberia-Peters and mr. Suzy Camelia-Römer held meetings in St. Eustatius in March this year with all individual members of the Council, the individual Government Commissioners and the civil servants involved, upon request by the Island Council and the Government Commissioners Alida Francis and Claudia Toet. The mediation team was supported by Alba Martijn, lawyer and former Ombudsman of Curaçao. Regular meetings with the Island Council and the Government Commissioners have taken place in a pleasant atmosphere, in which all the above-mentioned persons have contributed to the success of the mediation. The cooperation on St. Eustatius between the Island Council and the Government Commissioners can be looked at with positivism and confidence.

The request for mediation was made after the motion of the Island Council, dated December 23rd, 2021, to which the Government Commissioners have agreed. The purpose of the mediation was to get the parties back in conversation with each other.

In the meantime, it can be reported that the process has been successfully closed on May 19th, 2022. The parties are talking to each other again, with the mediation being used simultaneously to reach agreement on several important matters. For example, agreement has been reached between the Island Council and the Government Commissioners on the twelve criteria for the further development of St Eustatius. The trajectory for completing the Rules of Procedure has also been established. Furthermore, the Island Council - above party politics in the interest of St. Eustatius - unanimously took a position with regards to the trajectory for the restoration of democracy by means of a Route timetable (which are: agreements set out in phases and times). The Government Commissioners share the opinion of the Island Council regarding the restoration of democracy, except for the time when the restoration of the powers relating to public finances should take place. The Government Commissioners consider that a slightly longer timeframe of 6 additional months is needed to complete the activities in this area.

The Island Council members and the Government Commissioners have jointly concluded that the mediation process has been successful by unanimous council decision of today, May 19th, 2022. The Council Decision of May 19th, 2022 has been submitted to the State Secretary of Internal Affairs and Kingdom Relation. Parties thank the mediators and the expert support for their selfless efforts during the past three months.

Enlarge image
On the picture from left to right Ms Suzanne Romer, Ms Alba Martijn and Mrs Maria Liberia

Mediatie Openbaar Lichaam Sint Eustatius met succes afgesloten

De voormalige Ministers-Presidenten van de Nederlandse Antillen, mw. Maria Liberia-Peters en mw. mr. Suzy Camelia-Römer hebben, ondersteund door mw. mr. Alba Martijn, advocaat en voormalige Ombudsman van Curaçao, op verzoek van de Eilandsraad en de Regeringscommissarissen van het Openbaar Lichaam Sint Eustatius in het kader van mediatie in maart van dit jaar gesprekken gevoerd met alle individuele leden van de Raad, de individuele Regeringscommissarissen en de betrokken ambtenaren. Sedertdien vonden in een prettige sfeer regelmatig vergaderingen met de Eilandsraad en de Regeringscommissarissen plaats, waarbij al de bovengenoemde personen hebben bijgedragen aan het succes van de mediatie, zodat met vertrouwen de samenwerking op Sint Eustatius in de toekomst positief tegemoet kan worden gezien. 

Aanleiding voor de mediatie was een verzoek voor een bemiddelingspoging tussen beide instanties op grond van de motie van de Eilandsraad van 23 December 2021, waarmee de Regeringscommissarissen akkoord zijn gegaan. Het doel van de motie was om partijen weer in gesprek met elkaar te krijgen.

Inmiddels kan gemeld worden dat het proces per 19 mei 2022 met succes is afgesloten.

De partijen zijn weer met elkaar in gesprek, waarbij de mediatie tegelijkertijd is gebruikt om over meerdere belangrijke zaken overeenstemming te bereiken. Zo is overeenstemming tussen de Eilandsraad en de Regeringscommissarissen bereikt over de twaalf Beleidsprioriteiten voor de verdere ontwikkeling van Sint Eustatius en is het traject voor afronding van het Reglement van Orde eveneens vastgesteld.

Voorts is door de Eilandsraad - boven de partijpolitiek in het belang van Sint Eustatius - unaniem een positie ingenomen voor wat betreft het traject voor het herstel van democratie door middel van een Route tijdtabel (dat zijn: afspraken in fasen en tijdstippen uitgezet).

De Regeringscommissarissen delen de mening van de Eilandsraad voor wat betreft het herstel van de democratie, met uitzondering van het tijdstip waarop het herstel van de bevoegdheden die betrekking hebben op de openbare financiën dient plaats te vinden, aangezien zij menen dat een iets langer tijdbestek van 6 extra maanden nodig is om de activiteiten op dit gebied af te ronden.

De Raadsleden en de Regeringscommissarissen hebben gezamenlijk, onder dankzegging van de mediators en de deskundige ondersteuning voor hun belangeloze inzet van de afgelopen drie maanden, bij unaniem raadsbesluit van heden het mediatietraject dat succesvol is verlopen, afgesloten. Het Eilandsraadsbesluit van 19 mei 2022 is voorgelegd aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.