Roald Lapperre Director-General of Kingdom Relations at BZK

Ir. R.P. (Roald) Lapperre will become Director-General for Kingdom Relations at the Ministry of the Interior and Kingdom Relations. The Council of Ministers has approved the proposal of Minister Bruins Slot of the Interior and Kingdom Relations. The appointment will take effect on the 1st of September, 2022.

The Director-General of Kingdom Relations (DGKR) is responsible for the realization of an integrated agenda for Aruba, Curaçao, Sint Maarten and for Bonaire, Saba, Sint Eustatius, and all temporary tasks, assignments, programs and projects that arise from this. Where other ministries bear responsibility, a directing and coordinating role will be fulfilled in partnership. The DGKR will also pay attention to the further development of the Directorate-General. The DGKR also plays a role in the field of security on the islands and is chairman of the administrative crisis team. In conclusion, the DGKR is in charge of transcending portfolios in the Board of Directors of the Ministry of the Interior and Kingdom Relations.

Roald Lapperre: ”I am very honored with my appointment. In recent years I have already worked intensively with the Caribbean Netherlands and in my new role I will give substance to the broad cooperation agenda with the Caribbean parts of the Kingdom with great pleasure and conviction in the coming years. I look forward to working with colleagues in The Hague and on the islands to further broaden and deepen our relationships on the multitude of themes that connect us.”

“With Roald, we have an experienced director-general for the DGKR's declarations. Roald has a lot of policy experience and also knows how it works in implementation. He has extensive experience in departmental cooperation and cooperation with the Caribbean part of the Netherlands. Roald has knowledge and skills that enable him to build bridges with the other departments between the political-administrative ambitions of The Hague and the interests of the countries and the Caribbean Netherlands. I look forward to the arrival of Roald," said Maarten Schurink, Secretary General of the Interior and Kingdom Relations.

Roald Lapperre has been Director-General for Environment and International at the Ministry of Infrastructure and Water Management since August 2017. Before that he was, among other things, director of General Water Policy and Security, also deputy director-general of Spatial Planning and Water, at the then Ministry of Infrastructure and the Environment and director of European Agricultural Policy and Food Security, also deputy director-general Agro, at the then ministry of Economic Affairs.

Roald Lapperre studied Cultural Engineering at Wageningen University.

This appointment was made on the basis of the procedure for the top management group of the ‘Algemeen Bestuursdienst’. The recruitment and selection for this appointment was done by Bureau ABD and the Ministry of the Interior and Kingdom Relations. The vacancy was widely advertised, as usual, so that anyone could apply.

Roald Lapperre directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Ir. R.P. (Roald) Lapperre wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022.

De directeur-generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is verantwoordelijk voor de realisatie van een integrale agenda voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en voor Bonaire, Saba, Sint Eustatius, en alle daaruit voortvloeiende tijdelijke taken, opgaven, programma’s en projecten. Daar waar andere ministeries verantwoordelijkheid dragen, wordt in partnerschap een regisserende en coördinerende rol vervuld. De DGKR zal daarnaast aandacht gaan besteden aan een verdere doorontwikkeling van het directoraat-generaal. Ook vervult de DGKR een rol op het gebied van veiligheid op de eilanden en is hij voorzitter van het bestuurlijk crisisteam. Tot slot is de DGKR belast met overstijgende portefeuilles in de Bestuursraad van het ministerie van BZK.

Roald Lapperre: ”Ik ben zeer vereerd met mijn benoeming. De afgelopen jaren heb ik al intensief samengewerkt met Caribisch Nederland en in mijn nieuwe rol zal ik de komende jaren met veel plezier en overtuiging invulling geven aan de brede samenwerkingsagenda met de Caribische delen van het Koninkrijk. Ik zie er naar uit om samen met de collega’s in Den Haag en op de eilanden werk te maken van een verdere verbreding en verdieping van onze relaties op de veelheid van thema’s die ons verbindt.”

“Met Roald hebben wij een ervaren directeur-generaal voor de opgaven van het DGKR. Roald heeft veel beleidservaring en weet ook hoe het in de uitvoering werkt. Hij heeft ruime ervaring in de departementale samenwerking en de samenwerking met het Caribische deel van Nederland. Roald beschikt over kennis en vaardigheden waardoor hij in staat is om met de andere departementen bruggen te slaan tussen de Haagse politiek-bestuurlijke ambities en de belangen van de Landen en Caribisch Nederland. Ik zie uit naar de komst van Roald,” aldus Maarten Schurink, secretaris-generaal van BZK.

Roald Lapperre is sinds augustus 2017 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken.

Roald Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.