ZJCN, SMMC, SEHCF and Saba Cares join forces during seminar "Medical Referrals" on St. Eustatius

In order to address the challenges with medical referrals for the residents of Saba and Sint Eustatius and also the general sentiment among residents of Saba and Sint Eustatius about care on the island, ZJCN organized a seminar together with colleagues from Sint Maarten Medical Center (SMMC), Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) and Saba Cares. The two-day seminar was aimed at improving the process of medical referrals on the Windward Islands

Recently, much attention has been paid to the provision of care on the Windward Islands. It is evident that organizing healthcare on the Windwards Islands is a challenge, because secondary care may not be provided on the island and patients are therefore dependent on medical referrals.  Medical referrals for insured parties on Saba and Sint Eustatius pose logistical, organizational and communication challenges, which makes it a strain on the patient. The seminar participants addressed these challenges with the aim of improving the process of medical referrals. Prior to the 2-day seminar, information was collected from the various medical institutions, OLE and OLS administrators and insured persons.

Some of the important conclusions from this seminar are:

• There must be better communication with the insured person, both from ZJCN and SMMC, SEHCF and Saba Cares. There will be more cooperation in this area between the members of the chain in order to keep the public well informed.

• The ZJCN offices should be more visible and accessible on the islands.

• The care offer at SMMC must be clear and the referral to SMMC must be made without difficulty. ZJCN and the care providers on Saba and Sint Eustatius have agreed to start a pilot to make referrals to SMMC easier and more transparent.

• The protocol for medical evacuations must be unambiguous for all involved and reinforced.

• Information about access times for treatment and/or consultation with various specialists must be made available to the insured persons. The access time for a cardiologist, for example, is different from the access time at the urologist and patients must be informed about this. This information is currently not available.

During the week, ZJCN also organized meetings on both islands where citizens could talk to the complaints officer. In the near future, ZJCN will create more opportunities for citizens to make their complaints known in an accessible manner. It was also agreed upon that the complaints officers of SEHCF, Saba Cares, SMMC and ZJCN will work more closely together in the handling of complaints. A number of insured persons were invited to share their experiences with the participants of the seminar. These experiences helped provide the participants with a better understanding of the changes needed to improve the quality of medical referrals for the residents of Saba and Sint Eustatius.

ZJCN, SMMC, SEHCF en Saba Cares slaan handen ineen tijdens seminar "Medische Uitzendingen" op Sint Eustatius

Om de uitdagingen met medische verwijzingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius en ook het algemene sentiment bij inwoners van Saba en Sint. Eustatius over de zorg op de eilanden het hoofd te bieden, heeft ZJCN samen met collega’s van Sint Maarten Medical Centre (SMMC) , Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) en Saba Cares een seminar georganiseerd. Het tweedaagse seminar was gericht op verbetering van het proces van de medische uitzendingen op de bovenwindse eilanden.

De laatste tijd is er veel aandacht voor de zorgverlening op de Bovenwindse Eilanden. Het is evident dat het organiseren van gezondheidszorg op de bovenwinden een uitdaging is, omdat tweedelijns zorg niet op het eiland geleverd kan worden en patiënten daarom aangewezen zijn op medische uitzendingen. De medische uitzendingen voor verzekerden op Saba en Sint Eustatius brengen logistieke, organisatorische en communicatie uitdagingen met zich mee die soms tijdrovend en belastend zijn voor patiënten. De deelnemers van het seminar hebben stil gestaan bij deze uitdagingen met als doel om het proces van medische uitzendingen te verbeteren. Voorafgaand aan het 2-daagse seminar werd informatie en knelpunten opgehaald bij de verschillende medische instellingen, bestuurders OLE en OLS en verzekerden.

Enkele van de belangrijke conclusies uit dit seminar zijn:

  • Er moet beter gecommuniceerd worden met de verzekerden zowel vanuit ZJCN als SMMC, SEHCF en Saba Cares. Er zal meer samenwerking op dit gebied moeten komen tussen de leden van de keten om de verzekerde goed geïnformeerd te houden.
  • De ZJCN kantoren dienen zichtbaarder en toegankelijker te zijn op de eilanden.
  • Het zorgaanbod bij SMMC dient duidelijk te zijn en evenzo de verwijzing naar SMMC zal zonder moeite moeten geschieden. ZJCN en de zorgaanbieders op Saba en Sint Eustatius hebben afgesproken dat  er op korte termijn een pilot wordt gestart om de verwijzingen naar SMMC gemakkelijker en inzichtelijker voor de verzekerden te maken.
  • Het protocol voor medische evacuatie moet eenduidig zijn voor alle betrokkenen en aangescherpt worden.
  • Informatie over toegangstijden voor behandeling en/of consultatie bij verschillende specialisten moet beschikbaar komen voor de verzekerden. De toegangstijd voor een cardioloog is bijvoorbeeld anders dan de toegangstijd bij de uroloog en daar moeten verzekerden goed over geïnformeerd worden. Die informatie is nu niet beschikbaar.

Tijdens deze week heeft ZJCN ook op beide eilanden bijeenkomsten georganiseerd waarbij verzekerden  met de klachtenfunctionaris konden  praten. ZJCN zal in de nabije toekomst meer kansen creëren voor verzekerden om hun klachten op een laagdrempelig manier kenbaar te maken. Ook is tijdens het seminar afgesproken dat de klachtenfunctionarissen van SEHCF, Saba Cares, SMMC en ZJCN elkaar meer gaan benaderen en samenwerken in de afhandeling van de klachten. Een aantal verzekerden was uitgenodigd hun ervaringen te delen met de deelnemers van het seminar. Deze ervaringen hebben geholpen om de deelnemers van het seminar meer inzicht te bieden in de verbeteringen die nodig zijn om de medische uitzendingen voor de inwoners van Saba en Sint Eustatius beter te laten verlopen.