Start application allowance for school supplies SZW

In the Caribbean Netherlands, parents of school-going children can qualify again for a contribution towards the costs of school supplies such as uniforms, shoes and stationery. For children who are going to secondary school (after the coming summer holidays), parents can contact the RCN-unit SZW for the allowance.

Bonaire

Families on Bonaire with one child in secondary education and with an income up to $ 1,250 net per month can qualify for this support. If they have more than one child attending secondary school, an application can also be submitted with a slightly higher income. It is possible to submit an application by e-mail or in person during the special consultation hours: during the week of June 14th and the week of June 21st from Monday to Friday between 3PM and 6PM. If a parent or guardian cannot come by during the aforementioned hours and if they cannot submit an application digitally, an appointment can be made via e-mail (onderstand@rijksdienstcn.com) or via WhatsApp (+599 781 0343). 

Saba and St. Eustatius

On Saba the income limit is $ 1,480 net per month per household with one child in secondary education and on St. Eustatius it is $ 1,583 net per month. Here too, an application can be submitted with a slightly higher income if there are more children attending secondary school. On both islands, parents and caregivers can go to the SZW office from Monday to Thursday during the morning hours until July 1st, to submit an application. 

Required documents

The application form can be retrieved on www.rijksdienstcn.com below ‘Social Affairs’. In addition, applicants must provide a valid ID card, pay slips from the past two months, bank statements from the past two months and a marriage or family book. If the applicant has a partner who is part of the same household, these documents must also be supplied from him or her. Furthermore, it must be demonstrated that the child is attending secondary school by means of proof of enrollment, or the latest report from primary school. A guardian or caregiver  must also provide a decision showing that he or she is the legal caregiver. 

Children in primary education

Parents of children attending primary school can contact the Public Entity of their island for the conditions and necessary documents. In Bonaire, OLB will also be present during the special consultation hours of SZW the week of June 14th. It is then possible to submit an application for children in secondary education and for children in primary education during one moment of contact at the SZW office. 

More information about the School Supplies campaign of 2021 can be found on www.rijksdienstcn.com

Start aanvraag tegemoetkoming schoolbenodigdheden SZW

Ook dit jaar kunnen ouders van schoolgaande kinderen in Caribisch Nederland in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden zoals uniformen, schoenen en schrijfwaar. Voor kinderen die (na de komende zomervakantie) naar de middelbare school gaan, kunnen de ouders hiervoor terecht bij de SZW-unit van RCN. 

Bonaire

Gezinnen op Bonaire met één kind op de middelbare school en met een inkomen tot $1.250 netto per maand kunnen in aanmerking komen voor deze steun. Als er meer kinderen op de middelbare school zitten, kan er ook een aanvraag worden ingediend met een iets hoger inkomen. Het is mogelijk om per e-mail een aanvraag in te dienen of persoonlijk tijdens de speciale spreekuren: gedurende de week van 14 juni en de week van 21 juni van maandag tot en met vrijdag tussen 15.00 en 18.00 uur. Indien een ouder of verzorger niet op bovengenoemde speekuren langs kan komen en ook niet digitaal een aanvraag kan indienen, kan er een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres onderstand@rijksdienstcn.com of via WhatsApp +599 781 0343.

Saba en Sint Eustatius

Op Saba is de inkomensgrens $1.480 netto per maand per huishouden met één kind in het middelbaar onderwijs en op Sint Eustatius is dit $1.583 netto per maand. Ook hier kan er een aanvraag worden ingediend met een iets hoger inkomen als er meer kinderen op de middelbare school zitten. Op beide eilanden kunnen ouders en verzorgers tot 1 juli van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren bij het SZW kantoor terecht om een aanvraag in te dienen. 

Benodigde documenten

Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’. Daarnaast moeten de aanvragers een (kopie van een) geldige sédula, loonstroken van de afgelopen twee maanden, bankafschriften van de afgelopen twee maanden en een   aanleveren. Indien de aanvrager een partner heeft die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, moeten deze documenten ook van hem of haar worden aangeleverd. Verder moet aangetoond worden dat het kind naar de middelbare school gaat door middel van een bewijs van inschrijving, of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of verzorger moet ook een beschikking laten zien waaruit blijkt dat hij of zij de wettelijke verzorger is. 

Kinderen in het basisonderwijs

Ouders van kinderen die naar het basisonderwijs gaan, kunnen voor de voorwaarden en benodigde documenten contact opnemen met het Openbaar Lichaam van hun eiland. Op Bonaire zal het OLB gedurende de week van 14 juni ook aanwezig tijdens de speciale spreekuren op het SZW kantoor. Het is dan dus mogelijk om tijdens één contactmoment bij het SZW-kantoor een aanvraag in te dienen voor kinderen in het middelbaar onderwijs en voor kinderen in het basisonderwijs. 

Meer informatie over de Schoolbenodigdheden campagne van 2021 is te lezen op www.rijksdienstcn.com