Labour Inspectorate checks on companies St. Eustatius

The Labour Inspectorate has carried out various inspections at companies on St. Eustatius. Together, six foreign nationals who resided illegally on the island and for whom no work permit had been issued, were found working at two companies. KPCN and the KMar provided support for these inspections, which were carried out specifically on the basis of signals. The six concerning persons have been placed under the supervision of KPCN for further processing.

There was no question of labour exploitation at either company. The employers will receive a fine because they violated the BES Employment of Foreigners Act. It is not allowed to let employees from abroad work without a permit. This legislation protects the labour market and fights unfair competition.

The labour inspectors found a number of violations in the field of the BES labour law. Several employers received a warning because they structurally allow their employees to work more than forty hours, while they do not pay them extra for overtime. Overtime is only allowed within set conditions and against overtime pay.

In addition to carrying out checks in the field of fair, safe and healthy work, the Labour Inspectorate is currently investigating a number of cases on St. Eustatius in which there may be fraud with the corona support.

Arbeidsinspectie controleert bedrijven op Sint Eustatius

De Arbeidsinspectie heeft verschillende controles verricht bij bedrijven op Sint Eustatius. Bij twee bedrijven werden gezamenlijk zes vreemdelingen aangetroffen die onrechtmatig op het eiland verbleven en voor wie geen tewerkstellingsvergunning was verleend. KPCN en de KMar verleenden ondersteuning bij deze controles, die gericht werden uitgevoerd aan de hand van signalen. De zes betreffende personen zijn onder toezicht van KPCN gesteld voor verdere afhandeling. 

Er was bij beide bedrijven geen sprake van arbeidsuitbuiting. De werkgevers krijgen een proces verbaal omdat ze de wet arbeid vreemdelingen BES hebben overtreden. Het is niet toegestaan werknemers uit het buitenland te laten werken zonder hiervoor een vergunning te hebben. Door deze wetgeving wordt de arbeidsmarkt beschermd en oneerlijke concurrentie bestreden. 

De arbeidsinspecteurs constateerden een aantal overtredingen op het gebied van de arbeidswet BES. Verschillende werkgevers kregen een waarschuwing omdat zij hun werknemers structureel meer dan veertig uur laten werken, terwijl zij hen niet extra uitbetalen voor overwerk. Overwerk is alleen toegestaan binnen vastgestelde voorwaarden en tegen overwerkvergoeding.  

Naast het uitvoeren van controles op het gebied van eerlijk, veilig en gezond werken, onderzoekt de arbeidsinspectie momenteel een aantal casussen op Sint Eustatius waarin mogelijk sprake is van fraude met coronasteun.