Joint inspection of hospitality businesses and other companies on St. Eustatius

In October and November the Labour Inspectorate once again carried out inspections at companies on St. Eustatius. The focus was primarily on hospitality businesses and some other companies. The Dutch Caribbean Police Force (KPCN) was also involved.

At various hospitality businesses the Labour Inspectorate assessed staff working hours and break times and checked whether the employers were complying with the legal minimum wage requirements. Also checked was whether the correct first aid equipment was available and that no illegal workers were being employed. No violations were observed during these inspections, which is a positive result. 

During a joint inspection in another sector three foreigners were found who did not have a residence permit for the island and for whom no work permits had been issued. The three persons in question are now being dealt with by the KPCN and the employer was issued with a fine.

In addition, a number of targeted inspections were carried out on the basis of signals. A company in the services sector was found not to be giving its employees sufficient time off. Staff were expected to be on call throughout the week. Staff at a company in the retail sector were consistently working more than forty hours a week, without receiving overtime pay. Both employers received a warning, and a deadline was set for them to make changes. If they fail to comply, they will be fined. 

The number of working hours that people are allowed to work is limited by law to ensure that they do not work too much and are allowed sufficient time off. Employees have other responsibilities outside their work, such as caregiving tasks. In addition to healthy and safe working, the BES Labour Act 2000 [Arbeidswet 2000 BES] therefore provides protection in order to ensure a good work-life balance. 

Throughout the year the labour inspectors can be contacted via the telephone number of the Labour Inspectorate, which is +599 781-5662, or by email via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com

Gezamenlijke controle horeca en andere bedrijven Sint Eustatius

De Arbeidsinspectie heeft in oktober en november opnieuw inspecties verricht bij bedrijven op Sint Eustatius. De aandacht ging voornamelijk uit naar de horeca en enkele andere bedrijven. Er vonden ook gezamenlijke acties plaats met KPCN.

Bij verschillende horecagelegenheden is onder andere gekeken naar de werk- en rusttijden van het personeel en gecontroleerd of de werkgevers zich aan de wet minimumloon houden. Ook is er gecontroleerd of de juiste eerste hulpvoorzieningen aanwezig zijn en was er oog voor mogelijke illegale arbeid. Er zijn tijdens deze controles geen overtredingen geconstateerd. Een positief resultaat. 

Tijdens een gezamenlijke inspectie in een andere sector zijn drie vreemdelingen aangetroffen die onrechtmatig op het eiland verbleven en voor wie geen werkvergunning was verleend. De drie betreffende personen zijn onder toezicht van KPCN gesteld. De werkgever heeft proces-verbaal gekregen.  

Daarnaast zijn er een aantal gerichte inspecties uitgevoerd op basis van signalen. Bij een bedrijf in de dienstverlenende sector was sprake van onvoldoende rusttijd voor de werknemers. De werknemers moesten de gehele week oproepbaar zijn. Bij een bedrijf binnen de sector detailhandel werkten personeelsleden structureel meer dan veertig uur per week, zonder uitbetaling van overwerk. Beide werkgevers kregen een waarschuwing. Zij moeten binnen een vastgestelde termijn de situatie aanpassen. Als dit niet gebeurt, zal proces-verbaal opgemaakt worden. 

De wet stelt beperkingen aan het aantal werkuren om ervoor te zorgen dat werknemers niet te lang werken en voldoende rust krijgen. Werknemers dragen ook verantwoordelijkheden buiten de werkvloer, zoals zorgtaken. Naast gezond en veilig werken, biedt de Arbeidswet 2000 BES daarom bescherming voor een goede balans tussen werk en privé. 

De arbeidsinspecteurs zijn gedurende heel het jaar te bereiken via het telefoonnummer van de arbeidsinspectie +599 781-5662 of per email via arbeidsinspectie@rijksdienstcn.com.