Amendment of the BES Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act [Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES] (Wwft-BES) and the Administrative Fine Policy for Liquid Assets [Bestuurlijke Boetebeleid Liquide Middelen Douane CN] of CN Customs

An amendment to the BES Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act is coming into effect on  July 1st, 2021. This will lead to a tightening of the measures to prevent money laundering and the financing of terrorism in the Caribbean Netherlands. 
The following are the most important changes relating to the authority of CN Customs [Douane CN]. 
 

Expansion of liquid assets. What are these?

From now on, liquid assets will not only include cash, but also gold, precious metals, diamonds and other precious stones. This is because investigations have shown that these goods are regularly brought across the border as part of a money laundering process. 

Details on the declaration form

Anyone arriving or departing must now fill in additional details on the declaration form. 
However, the threshold amount, namely a combined value of USD 10,000 or more, is unchanged. 

Obligation to give notice of unaccompanied transportation of liquid assets 

New rules have been drawn up for unaccompanied consignments of liquid assets, such as packages sent by post, courier shipments, unaccompanied baggage or container freight with a combined value of USD 10,000 or more. A notification obligation has been introduced because it has transpired in practice that these goods are regularly connected to criminal activities. As a result, such consignments can be checked more effectively and notice will be given at the request of the Customs Authority. 

Notification obligation in the case of amounts of less than USD 10,000

In the case of consignments of liquid assets worth less than the threshold amount of USD 10,000 the customs authority can ask for a notice to be given if there are indications that this consignment is related to criminal activities. This authority applies both to accompanied and unaccompanied consignments. 

Fine Policy for liquid assets

The fine amounts in the Fine Policy for Liquid Assets have changed. If someone violates the rules, a distinction is made between intent and no intent.
The following applies to the amount of the fines: 

Amount of the fines
Violation of obligation to declare Amount of administrative fine
No intent 10% of the total value in USD (up to a maximum fine of USD 14,000)
Intent 30% of the total value in USD (up to a maximum fine of USD 14,000)

Questions about these legal amendments and their execution can be emailed to douane@belastingdienst-cn.nl

Wijziging Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme BES en Bestuurlijke Boetebeleid Liquide Middelen Douane CN

Op 1 juli 2021 treedt een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (WWFT-BES) in werking. Hiermee worden de preventieve maatregelen tegen witwassen en financieren van terrorisme in Caribisch Nederland aangescherpt. 
De belangrijkste  wijzigingen die betrekking hebben op  de bevoegdheid van de Douane CN zetten wij hieronder op een rijtje.   

Uitbreiding liquide middelen; wat zijn dat?

Voortaan vallen onder liquide middelen, naast geld, ook goud, edelmetalen, diamanten en andere edelstenen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat deze goederen regelmatig de grens over worden gebracht in het kader van het witwasproces. 

Gegevens op aangifteformulier

De vereiste gegevens op het aangifteformulier, die door binnenkomende of vertrekkende personen ingevuld moet worden, zijn uitgebreid. 
Het drempelbedrag, namelijk een gezamenlijke waarde van 10.000 USD of meer is wel hetzelfde gebleven. 

Kennisgevingsverplichting liquide middelen onbegeleid vervoer

Er zijn  nieuwe regels gesteld voor onbegeleide transporten van liquide middelen zoals postcolli, koerier zendingen, onbegeleide bagage of containervracht met een gezamenlijke waarde van 
10.000 USD of meer. Omdat in de praktijk gebleken is dat ook bij deze goederen regelmatig sprake is van criminele activiteiten, is er een kennisgevingsverplichting geïntroduceerd. Hierdoor kunnen deze transporten effectiever worden gecontroleerd en dient er op verzoek van de douane een kennisgeving worden gedaan. 

Kennisgevingsverplichting bij bedragen onder 10.000 USD

De douane kan  bij vervoer van liquide middelen onder het drempelbedrag van  10.000 USD om een kennisgeving verzoeken, als er aanwijzingen zijn dat dit vervoer verband houdt met criminele activiteiten. Deze bevoegdheid geldt zowel voor vervoer door personen als onbegeleid vervoer. 

Boetebeleid liquide middelen 

De hoogte van de bedragen van boetes in het  Boetebeleid liquide middelen is gewijzigd.  Als iemand de regels overtreedt wordt er een onderscheid gemaakt tussen opzet en geen opzet.
Voor de hoogte van de boetes betekent dit het volgende: 

Hoogte van de boetes
Schending aangifteplicht Hoogte bestuurlijke boete
Geen opzet 10% van de totale waarde in USD (tot een max. boete van USD 14.000)
Opzet 30% van de totale waarde in USD (tot een max. boete van USD 14.000)

Met  vragen over deze wetswijzigingen en de uitvoering hiervan  kan men mailen naar douane@belastingdienst-cn.nl