Caribbean Netherlands: growth in employed labour force stagnates in 2020

In 2020, the employed labour force in the Caribbean Netherlands hardly increased compared to 2018. Only Bonaire recorded a slight increase over this period, while St. Eustatius and Saba saw a slight drop in the number of employed. This is evident from the most recent Labour Force Survey Caribbean Netherlands, conducted by Statistics Netherlands (CBS).

The Labour Force Survey Caribbean Netherlands (LFS-CN), from which the figures on the number of employed are taken, is held every two years, between October and December. Due to the COVID-19 measures, the survey could not be conducted earlier than between December 2020 and March 2021. Developments in the figures cannot be attributed unambiguously to the coronavirus crisis; changes may have occurred earlier. 

The measures that came into effect in mid-March 2020 to combat the spread of coronavirus included closing the airspace of the islands and putting a halt to cruise traffic. As a result, foreign tourism on the islands came to a complete standstill. Island residents were still allowed to move freely on the islands. When the LFS-CN 2020 was carried out, it was possible to travel to the islands by plane again, but not yet by cruise ship. The Dutch government made financial support packages available for workers and companies on the islands that were affected by the restrictive measures.
 

Image: CBS

Slight increase in employed labour force on Bonaire


Last year, the number of people in work on Bonaire stood at 11.5 thousand, slightly more than in 2018 (11.2 thousand). As the population on the island increased more rapidly as a result of a positive migration balance, the labour participation rate fell from 73.1 percent (2018) to 69.8 percent (2020). On St. Eustatius, there were over 1.7 thousand people in paid employment; on Saba, more than 1.1 thousand. This is equivalent to a labour participation rate of 71.0 and 73.4 percent respectively. The number of employed on St. Eustatius was 8 percent down on 2018, while on Saba it was 3 percent lower. The decline in the number of employed can partly be explained by a clean-up of the population registers on these islands, which resulted in a downward adjustment of the population figures. 

Bonaire: fewer employed in transportation and storage and in culture, sports and recreation
A number of sectors on Bonaire saw a decline in the number of employed compared to 2018. The sharpest drop was seen in transportation and storage (-240), followed by other services (-190) and culture, sports and recreation (-150). Professions related to the transportation of tourists, tour guides and diving instructors, for example, disappeared. Compared to 2018, the number of people employed in public administration and health care also decreased.

The share of employed in information and communication doubled (+190) compared to 2018, to more than 3 percent of all people in work. A large increase was also seen in renting and other business services, accommodation and food services, construction and education. As a result, accommodation and food services and construction overtook the public administration sector on Bonaire as the sectors with the highest number of employed. In accommodation and food services, there were mainly more self-employed. In the construction sector, growth was almost entirely due to workers from Central and South America. The number of construction workers from the local population (born on one of the islands of the former Netherlands Antilles) declined.            
 

Image: CBS

St. Eustatius: mainly fewer employed in transportation and storage and in manufacturing

On St. Eustatius, there were mainly fewer employed in the sector transportation and storage (-60) and in the manufacturing industry (-50) compared to 2018. This is mainly related to fewer temporary contracts. Unlike on Bonaire, the transportation and storage sector did not see a decline in business activities related to transportation of tourists, but a decline in storage activities related to the oil storage terminal. This terminal provides a large part of the employment on the island and has been in the hands of a new owner since 2019. In the sectors culture, sports and recreation, other services and accommodation and food services combined, the number of employed was equally lower (-60). With a share of 20 percent of the total number of employed, public administration remained the largest sector on the island. Compared to 2018, it increased slightly.
 

Image: CBS

Saba: public administration remains sector with most people in work

On Saba, tourism-related sectors such as accommodation and food services and culture, sports and recreation saw almost no shifts in the number of employed compared to 2018. However, the manufacturing industry recorded a slight increase, while the trade sector recorded a decline. Public administration continued to be the largest employer on Saba, followed by education because of the medical university on the island.
 

Image: CBS

Sources:

StatLine - Caribbean Netherlands; labour participation, key figures
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/en/dataset/83165ENG/table?ts=1626114877263

StatLine - Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf (SBI 2008)
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83169NED (in Dutch)

Explanation: 

Adjustment of the population figures St Eustatius and Saba
Between 1 January 2018 and 1 January 2019, the population registers of St Eustatius and Saba were cleaned up. As a result, approximately 200 people on St Eustatius and over 200 people on Saba were classified as emigrants. In 2018, they were still registered in the population records, but on inspection it turned out that they did not live on these islands anymore. Due to this adjustment, it is not possible to determine which part of the decrease in the number of employed is due to the clean-up and which part is an actual decrease in the number of employed. 

Relevant links (in Dutch)

Nieuwsbericht –
Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/15/helft-bedrijven-caribisch-nederland-maakt-gebruik-van-noodpakket 

Toerisme Caribisch Nederland in 2020 hard geraakt door coronapandemie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/toerisme-caribisch-nederland-in-2020-hard-geraakt-door-coronapandemie 

Horeca grootste werkgever op Bonaire
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/horeca-grootste-werkgever-op-bonaire

Meer mensen in Caribisch Nederland aan het werk in 2018 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/17/meer-mensen-op-caribisch-nederland-aan-het-werk-in-2018 

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/caribisch-nederland-57-procent-werkenden-antilliaans 

Groei werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland stokt in 2020

De werkzame beroepsbevolking op Caribisch Nederland is in 2020 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2018. Alleen de werkzame beroepsbevolking op Bonaire is in die twee jaar iets gegroeid, op Sint-Eustatius en Saba daalde het aantal werkenden licht. Dit blijkt uit het meest recente Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland van het CBS.

Het Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland (AKO-CN), waar de cijfers over het aantal werkenden uit komen, wordt om de twee jaar gehouden, tussen oktober en december. Het onderzoek van 2020 kon vanwege de coronamaatregelen niet eerder plaatsvinden dan tussen december 2020 en maart 2021. Ontwikkelingen in de cijfers kunnen niet eenduidig worden toegeschreven aan de coronacrisis, veranderingen kunnen ook al eerder plaatsgevonden hebben. 

De maatregelen die half maart 2020 ingingen om verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen, zorgden onder andere voor sluiting van de luchtruimen van de eilanden, en ook het cruiseverkeer stopte. Hierdoor stond het buitenlands toerisme op de eilanden volledig stil. Inwoners van de eilanden konden zich wel nog vrij bewegen op het eiland. Op het moment dat het AKO-CN 2020 is uitgevoerd, was het weer mogelijk om per vliegtuig naar de eilanden te gaan, maar per cruiseboot nog niet. Voor werknemers en bedrijven op de eilanden die door de beperkende maatregelen geraakt werden, stelde de Nederlandse overheid financiële ondersteuningspakketten beschikbaar.
 

Image: CBS

Lichte groei werkzame beroepsbevolking op Bonaire

Op Bonaire waren in 2020 11,5 duizend mensen werkzaam, iets meer dan in 2018 (11,2 duizend). Doordat de bevolking op het eiland als gevolg van een positief migratiesaldo meer toenam, daalde de arbeidsparticipatie van 73,1 procent (2018) naar 69,8 procent (2020). Op Sint-Eustatius hadden ruim 1,7 duizend mensen betaald werk en op Saba ruim 1,1 duizend. Dit komt neer op een arbeidsdeelname van respectievelijk 71,0 procent en 73,4 procent. Op Sint-Eustatius is het aantal werkenden 8 procent lager dan in 2018, op Saba 3 procent. De daling van het aantal werkenden is deels te verklaren door een opschoning van de bevolkingsadministratie op deze eilanden waardoor de bevolkingscijfers naar beneden zijn bijgesteld.

Bonaire: minder werkenden vervoer en opslag en cultuur, sport en recreatie

In een aantal bedrijfstakken op Bonaire liep het aantal werkenden ten opzichte van 2018 terug. Het grootste aantal verdween binnen de tak vervoer en opslag (–240), gevolgd door de overige dienstverlening (–190) en de cultuur, sport en recreatie (–150). Beroepen gerelateerd aan het vervoer van toeristen, reisbegeleiders en duikinstructeurs zijn bijvoorbeeld weggevallen. Ten opzichte van 2018 werd daarnaast ook het aantal werkenden in het openbaar bestuur en de gezondheidszorg kleiner.

Het aandeel werkenden in de informatie en communicatie verdubbelde (+190) sinds 2018 tot ruim 3 procent van alle werkenden. Ook in de verhuur en overige zakelijke diensten, de horeca, de bouw en het onderwijs kwam er een groot aantal werkenden bij. Hierdoor zijn de horeca en de bouw het openbaar bestuur op Bonaire voorbijgegaan als bedrijfstakken met de meeste werkenden. In de horeca kwamen er met name meer zelfstandigen bij. De groei in de bouw betreft vrijwel volledig werkenden uit Midden- en Zuid-Amerika. Het aantal werkenden uit de lokale bevolking (geboren op één van de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen) in de bouw is teruggelopen.
 

Image: CBS

Sint-Eustatius: vooral minder werkenden in vervoer en opslag en industrie

Op Sint-Eustatius werd met name het aantal werkenden binnen de bedrijfstakken vervoer en opslag (-60) en de industrie (-50) kleiner ten opzichte van 2018. Het gaat vooral om minder tijdelijke contracten. Binnen de tak vervoer en opslag gaat het in tegenstelling tot op Bonaire niet om minder bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan vervoer van toeristen, maar om minder opslagactiviteiten gerelateerd aan de olieopslagterminal. Deze terminal zorgt voor een groot deel van de werkgelegenheid op het eiland en is sinds 2019 in handen van een nieuwe eigenaar. Voor de cultuur, sport en recreatie, overige dienstverlening en horeca kwam het aantal werkenden samen evenzoveel lager uit (–60). Het openbaar bestuur bleef op Sint-Eustatius met 20 procent van de werkenden de grootste sector op het eiland. Ten opzichte van 2018 werd deze nog iets groter.
 

Image: CBS

Saba: openbaar bestuur blijft bedrijfstak met meeste werkenden

Op Saba waren in aan toerisme gerelateerde bedrijfstakken zoals de horeca en cultuur, sport en recreatie vrijwel geen verschuivingen in het aantal werkenden ten opzichte van 2018. Wel kwamen er in de industrie wat werkenden bij en kwam het aantal werkenden in de handel lager uit. Het openbaar bestuur blijft op Saba de grootste werkgever, gevolgd door het onderwijs, vanwege de medische universiteit op het eiland.

Image: CBS

Bronnen: 

StatLine - Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83165NED 

StatLine - Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf (SBI 2008)
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83169NED 


Toelichting: 

Bijstelling bevolkingscijfers Sint-Eustatius en Saba 
Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 is de bevolkingsadministratie op Sint-Eustatius en Saba opgeschoond. Daarbij zijn op Sint-Eustatius ongeveer 200 mensen en op Saba ruim 200 mensen als emigrant aangemerkt. In 2018 stonden ze nog ingeschreven in de bevolkingsadministraties, maar bleken bij controle niet langer op deze eilanden te wonen. Door deze bijstelling is het niet mogelijk om vast te stellen welk deel van de daling van het aantal werkenden door de opschoning komt en welk deel een echte daling van het aantal werkenden is.


Relevante links

Nieuwsbericht –
Helft bedrijven Caribisch Nederland maakt gebruik van noodpakket
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/15/helft-bedrijven-caribisch-nederland-maakt-gebruik-van-noodpakket 

Toerisme Caribisch Nederland in 2020 hard geraakt door coronapandemie
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/09/toerisme-caribisch-nederland-in-2020-hard-geraakt-door-coronapandemie 

Horeca grootste werkgever op Bonaire
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/46/horeca-grootste-werkgever-op-bonaire

Meer mensen in Caribisch Nederland aan het werk in 2018 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/17/meer-mensen-op-caribisch-nederland-aan-het-werk-in-2018 

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/caribisch-nederland-57-procent-werkenden-antilliaans